Tante Jansz Kinderopvang
POV - KDV - BSO

Vroeg voorschoolse opvang


Het doel van Voor – en Vroegschoolse Educatie (VVE) is om peuters en kleuters die het risico lopen op een ontwikkelingsachterstand beter voor te bereiden op groep 3 van de basisschool. Hiervoor wordt een VVE-programma gebruikt, waarmee spelenderwijs de sociaal emotionele-, motorische-, reken- en taalontwikkeling gestimuleerd wordt. Er wordt vaak gewerkt aan de hand van thema’s, zoals ‘lente’, ‘huis’ of ‘hoe zie ik eruit?’. Alle kinderen op de peuteropvang doen mee aan het VVE programma. Kinderen die een indicatie hebben voor VVE mogen extra uren naar de peuteropvang.

Indicatie VVE van het consultatiebureau

Op het consultatiebureau wordt bekeken of uw peuter in aanmerking komt voor een VVE-indicatie. De arts of verpleegkundige van het consultatiebureau zal dit met u bespreken. Met een indicatie voor VVE kan uw kind vaker naar de peuteropvang. De extra uren die het kind naar de peuteropvang gaat in het kader van VVE, zijn voor ouders kosteloos.


Piramide

Tante Janz peuteropvang werkt nauw samen met de gemeente Opsterland, CBS de Arke en OBS de Jasker. Wij maken gebruik van de educatieve VVE methode Piramide. De thema's waarmee wij werken lopen gelijk met die van de basisscholen. Met Piramide ontdekken kinderen spelenderwijs de wereld. Piramide biedt elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. De methode is geschikt voor kinderen van 0 tot 7 jaar. Een mooie doorgaande lijn van het kinderdagverblijf / peuteropvang naar de basisschool. 


Kwaliteit

Om de kwaliteit te borgen worden onze pedagogisch medewerkers 1 x per jaar bij geschoold. Wij hebben een interne trainer VVE Piramide werkzaam binnen Tante Jansz Kinderopvang. Daarnaast worden onze pedagogisch medewerkers gecoacht, dit is een verplicht onderdeel vanuit de wet IKK en per 2022 krijgen wij als peuteropvang nog een extra uren ter beschikking voor VE coaching. 


Interessante links


https://www.opsterland.nl/Inwoners/Onderwijs_en_sport/Peuteropvang/Programma_voor_en_vroegschoolse_educatie


https://www.piramidemethode.nl/thuis/


https://uppy-nl.s3.amazonaws.com/oino_piramide/documents/Algemene_Piramidefolder.pdf